بارش كنید؛ مهرتان را بارش کنید، 


عشقتان را بارش كنید، 

عشقتان را بارش كنید، 

فكر مثبت و سازنده‌تان را بارش كنید. 

بارش تبسم، بارش لبخند، 

بارش انرژی مفید، 

بارش اطلاعات و دانسته‌ها.

هرگونه جمع‌آوری ضد بخشش است. 

بی‌مضائقه بخشیدن، قانون طبیعت است. خورشید چندین سال است كه به شما می‌تابد بدون اینكه هیچ تمنایی از شما داشته باشد. 

بارش یعنی اینكه شما ببخشید. 

چیزی را نگه ندارید. 

پول، دانش، كتاب، سخن خوب، فكر ناب، مهر و محبت و خلاصه هر چه را دارید.

ببخشید و دریافت كنید. 

شما از جایی دریافت می‌كنید كه امروز حتی گمانش را هم نمی‌برید.

هرجا انسداد و مانعی در جریان مثبت زندگی شما پیش آمد بروید دنبال بارش و ایجاد خلاء. 

اجازه دهید برای رحمت الهی جایی باز شود و گشایشی در آن مانع به وجود آید. گفتار نیك، اخلاق خوب، لبخند زدن به مادر،‌ نگاه پرمهر به پدر همگی صدقه هستند. 

 یكی از بارش‌های بسیار بسیار طبیعی، شكر كردن و سپاسگزاری است. تشكر فضای انرژی شما را وسیع‌تر می‌كند...

هر روز که از خانه بیرون می‌آیید، از خود بپرسید آیا من امروز، سهم کائنات را انجام داده‌ام ؟