سوالات:

۱- برکت سفره     ۲-میوه ای زرد رنگ      ۳- همان بله است  ۴-دیر نیست       ۵-اهلی شده

۶-مفرد آثار          ۷-به معنای خورشید    ۸-همان اسم است ۹-لطیفه           ۱۰- بعد از ماه آبان  

 ۱۱-تحصیل بدون یل    


۰ ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
***********
۱۲۳۴۵۶۷۸

۹

۱۰۱۱

 

رمز جدول(با علامت* مشخص شده است):