بـــه عقــــب بنگــــریــــد و خـــدا را شکــــر کنیـــــد

بـــه جلــــــو بنگــــریــــد و بـــه خــــدا اعتمـــــاد کنیــــــد

او درهـــایــی را مـــی بنــــدد کــه هیـــچ کـــَس 

قــــادر بــه گشـــودنـــش نیســــت

و درهـایــی را مــی گشـــایــد کــه هیــــچ کــَس

قـــادر به بستنــش نیســــت...