خدایا ، درک دوران سبز ظهور دولت عشق را نصیب ما بگردان