نماز ستون دین و اوج بندگی در برابر معبود است اما گاهی برای


 راز و نیاز با خدا باید در

 

شرایطی سخت آزمون بدهیم.