شیطان که رانده شد جز یک خطا نکرد

خود را برای سجده بر آدم رضا نکرد

شیطان هزار بار به ز آدم بی نماز

چون آن سجده بر آدم و این برخدا نکرد